Usnesení ZMČ č. 186 ze dne 18.9.2008

k přípravě prodeje domů dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění

č.j.: 597/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 186
ze dne 18.9.2008
 
k přípravě prodeje domů dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
seznam domů k přípravě prodeje dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      Z. Lochmanovi, zástupci starosty
 
1. 1.   předložit záměr prodeje domů s příslušnými pozemky dle zák. č. 7281994 Sb., v platném znění, uvedených v seznamu, který je přílohou tohoto usnesení
 
2.       vedoucí OMA
 
2. 1.   zajistit prověření předmětných domů s příslušnými pozemky a připravit k předložení záměru na jejich prodej dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění
 
 
  
Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části