Usnesení ZMČ č. 154 ze dne 24.4.2008

k přípravě prodeje domů dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění

č.j.: 297/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 154
ze dne 24.4.2008
 
k přípravě prodeje domů dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění
 
 
Zastupitelstvo městské části  
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         seznam domů k přípravě prodeje dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      Z. Lochmanovi, zástupci starosty městské části
 
                   1. 1.  předložit záměr prodeje domů s příslušnými pozemky dle zák. 72/1994 Sb., v platném znění, uvedených v seznamu, který je přílohou tohoto usnesení
                           
                             
         2.      vedoucí OMA
 
                   2. 1. zajistit prověření předmětných domů s příslušnými pozemkya připravit k předložení záměr na jejich prodej dle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění

                                                         
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části