Usnesení ZMČ č. 153 ze dne 24.4.2008

k Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3

č.j.: 294/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 153
ze dne 24.4.2008
 
k Souboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části  
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         Soubor pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3, který  je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      Z. Lochmanovi, zástupci starosty městské části
 
                   1. 1.  postupovat při prodeji nemovitého majetku dle schválenéhoSouboru pravidel prodeje nemovitého majetku Městské části Praha 3
                            
     
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části