Usnesení ZMČ č. 152 ze dne 24.4.2008

k záměru rozšíření zóny placeného stání na celé území MČ Praha 3

č.j.: 277/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 152
ze dne 24.4.2008
 
k záměru rozšíření zóny placeného stání na celé území MČ Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         záměr rozšíření zóny placeného stání na celé území MČ Praha 3
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      Z. Lochmanovi, zástupci starosty městské části
 
                   1. 1.   zaslat usnesení Zastupitelstva městské části náměstkovi primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolfu Blažkovi
                           
 
         2.      vedoucímu OD
 
                   2. 1.   v případě kladného stanoviska hl. m. Prahy zajistit potřebnou dokumentaci
                             
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části