Usnesení ZMČ č. 151 ze dne 24.4.2008

k žádosti o svěření obytného domu číslo popisné 1050 na pozemku parc. č. 400 a pozemků parc. č. 400, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 401, zahrada, v  k. ú. Žižkov, na adrese Husitská 7, Praha 3

č.j.: 285/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 151
ze dne 24.4.2008
 
k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 -poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části 
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravu a rekonstrukci domu na území MČ Praha 3 z Fondu obnovy a rozvoje, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      vedoucímu OE
 
                   1.1.    připravit příslušnou smlouvu o návratné bezúročné půjčce s vlastníkem domu
                           
 
         2.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
                   2.1.    podepsat příslušnou smlouvu o půjčce s vlastníkem domu
 
  
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části