Usnesení ZMČ č. 150 ze dne 24.4.2008

k žádosti o svěření obytného domu číslo popisné 1050 na pozemku parc. č. 400 a pozemků parc. č. 400, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 401, zahrada, v  k. ú. Žižkov, na adrese Husitská 7, Praha 3

č.j.: 267/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 150
ze dne 24.4.2008
 
k žádosti o svěření obytného domu číslo popisné 1050 na pozemku parc. č. 400 a pozemků parc. č. 400, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 401, zahrada, v  k. ú. Žižkov, na adrese Husitská 7, Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.       s c h v a l u j e
 
         žádost o svěření obytného domu číslo popisné 1050 na pozemku parc. č. 400 a pozemků parc. č. 400, zastavěná plocha a nádvoří, a parc. č. 401, zahrada, v  k. ú. Žižkov, na adrese Husitská 7, Praha 3
 
 
II.      u k l á d á
 
         1.      M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
                   1. 1.   požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedených pozemků
                            
  
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části