Usnesení ZMČ č. 147 ze dne 24.4.2008

k vyhodnocení výběrového řízení č. 4 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/13 v budově č. p. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3  

č.j.: 234/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 147
ze dne 24.4.2008
 
k vyhodnocení výběrového řízení č. 4 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/13 v budově č. p. 2576, 2577, Květinková 17, 19 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.         b e r e   n a    v ě d o m í
 
 zápis z vyhodnocení výběrového řízení č. 4 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/13 se spoluvlastnickým  odílem v rozsahu 626/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
1.vyhodnocení výběrového řízení č. 4 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2577/13 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 626/18280 na společných částech domu č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91 a věcně příslušných pozemcích 2931/137, 2931/88, k. ú. Žižkov – umístění účastníků
 
 
 Bytová jednotka č. 2577/13 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 626/18280 na společných částech domů
č. p. 2576, 2577, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/90, 2931/91
a věcně příslušných pozemcích 2931/88, 2931/137, k. ú. Žižkov
 
  obálka č.č.j. nabídnutá cena jméno a adresa účastníka výběrového řízení 830780/20083 717 100,00 Kč 730776/20083 618 999,00 Kč 330409/20083 602 007,00 Kč 129535/20083 600 013,00 Kč 430547/20083 412 231,00 Kč 230158/20083 401 111,00 Kč
 
 
  
2. prodej nově vybudované bytové jednotky č.2577/13 s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb., a na věcně příslušných pozemcích parc. č. 2931/88, 2931/137,
k. ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje nově vybudovaných bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., č. p. 2574, 2575 a č. p. 2576, 2577 s pozemky parc. č. 2931/94, 2931/95, parc. č. 2931/90, 2931/91 a parc. č. 2931/93, 2931/141, 2931/137, 2931/88, vše v k. ú. Žižkov – Květinková 13, 15, 17, 19, Praha 3 a Podmínkami výběrového řízení č. 4
 
3. prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu jednotky způsobem podle pokynů městské části a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech
 
 
III.      u k l á d á
 
            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
                        1. 1.     podepsat kupní smlouvu dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části
                                   
 
  
  
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části