Usnesení ZMČ č. 146 ze dne 24.4.2008

k vyhodnocení výběrového řízení č. 1 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2574/17 v budově č. p. 2574, 2575, Květinková 13, 15 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3

č.j.: 233/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 146
ze dne 24.4.2008
 
k vyhodnocení výběrového řízení č. 1 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2574/17 v budově č. p. 2574, 2575, Květinková 13, 15 v k. ú. Žižkov, dle zák. č. 72/94 Sb. – Praha 3
 
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.         b e r e   n a    v ě d o m í
 
zápis z vyhodnocení výběrového řízení č. 1 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2574/17 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 469/18321 na společných částech domu č. p. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.        s c h v a l u j e
 
1. vyhodnocení výběrového řízení č. 1 na prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2574/17 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 469/18321 na společných částech domu č. p. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95 a věcně příslušných pozemcích 2931/141, 2931/93, k. ú. Žižkov – umístění účastníků
 
 
 
Bytová jednotka č. 2574/17 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 469/18321 na společných částech domů č. p. 2574, 2575, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/94, 2931/95, a věcně příslušných pozemcích 2931/93, 2931/141, k. ú. Žižkov
 
 obálka č.č.j.nabídnutá cenajméno a adresa účastníka výběrového řízení 630522/20083 228 967,00 Kč
 
 
 
2.    prodej nově vybudované bytové jednotky č. 2574/17 s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb., a na věcně příslušných pozemcích parc. č. 2931/93, 2931/141, k. ú. Žižkov účastníkovi výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje nově vybudovaných bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., č. p. 2574, 2575 a č. p. 2576, 2577 s pozemky parc. č. 2931/94, 2931/95, parc. č. 2931/90, 2931/91 a parc. č. 2931/93, 2931/141, 2931/137, 2931/88, vše v  k. ú. Žižkov – Květinková 13, 15, 17, 19,      Praha 3 a Podmínkami výběrového řízení č. 1
 
 
III.      u k l á d á
 
            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
                        1. 1.     podepsat kupní smlouvu dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části
                                  
 
  
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části