Usnesení ZMČ č. 145 ze dne 24.4.2008

k  vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2571/18 dle zák. č. 72/1994 Sb., v budovách č. p. 2571, 2572, 2573 s pozemky parc. č. 2931/119, 2931/120, 2931/121 a parc. č. 2931/331, vše v k. ú. Žižkov – Pod Lipami 46, Praha 3

č.j.: 192/2008
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
 
U S N E S E N Í
 
č. 145
ze dne 24.4.2008
 
k  vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2571/18 dle zák. č. 72/1994 Sb., v budovách č. p. 2571, 2572, 2573 s pozemky parc. č. 2931/119, 2931/120, 2931/121 a parc. č. 2931/331, vše v k. ú. Žižkov – Pod Lipami 46, Praha 3
 
 
Zastupitelstvo městské části
 
 
I.         b e r e   n a   v ě d o m í
zápis z  vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2571/18 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 528/37055 na společných částech domů č. p. 2571, 2572, 2573, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/119, 2931/120, 2931/121 a věcně příslušném pozemku parc. č. 2931/331, k. ú. Žižkov, který je přílohou tohoto usnesení
 
 
II.        s c h v a l u j e
1.        vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2571/18 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 528/37055 na společných částech domů  č. p. 2571, 2572, 2573, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/119, 2931/120, 2931/121 a věcně příslušném pozemku parc. č. 2931/331, k. ú. Žižkov – umístění účastníků
 
 
Bytová jednotka č. 2571/18 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 528/37055 na společných částech domů
č. p. 2571, 2572, 2573, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2931/119, 2931/120, 2931/121 a věcně příslušném pozemku 2931/331, k. ú. Žižkov
 
 
obálka č.
č.j.
nabídnutá cena
 
1
020791/2008
2 662 800
 
2
021598/2008
2 521 000
 
9
022816/2008
2 462 002
 
7
022402/2008
2 411 007
 
12
023050/2008
2 378 111
 
6
022397/2008
2 366 780
 
5
022307/2008
2 250 000
 
11
022873/2008
2 222 000
 
8
022774/2008
2 201 111
 
4
021831/2008
2 175 200
 
3
021658/2008
1 890 000
 
 
 
2  prodej bytové jednotky č. 2571/18 s odpovídajícím podílem na společných částech domů a odpovídajícím podílem na stavebních pozemcích dle zák. č. 72/94 Sb., a na věcně příslušném pozemku parc. č. 2931/331, k. ú. Žižkov účastníkovi       výběrového řízení, který se umístil na prvním místě v souladu s Pravidly prodeje bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., č. p. 2571, 2572, 2573 a pozemky parc. č. 2931/119, 2931/120, 2931/121 a pozemku parc. č. 2931/331, vše v k. ú. Žižkov –   Pod Lipami 46, Praha 3 a Podmínkami výběrového řízení

 3. prodej účastníkovi, který se umístil na 2. místě v případě, že se účastník, který se umístil na prvním místě, nedostaví k podpisu kupní smlouvy do 10 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o převodu jednotky způsobem podle pokynů a pak za stejných podmínek postupně na dalších místech
 
 
III.      u k l á d á
 
1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části
 
            1. 1.     podepsat kupní smlouvu dle vzorové kupní smlouvy schválené Radou městské části 
 
 
Milena K o z u m p l í k o v á
starostka městské části