Usnesení zastupitelstva ze dne 18.9.2007 č. 85

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí      návratné bezúročné půjčky pro opravu a rekonstrukci domu na území MČ Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravu a rekonstrukci domu na      území MČ Praha 3, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á           

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     připravit příslušnou smlouvu o návratné půjčce s vlastníkem domu

            2.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        2. 1.     podepsat příslušnou smlouvu o půjčce s vlastníkem domu

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části