Usnesení zastupitelstva ze dne 18.9.2007 č. 84

k dodatečnému prodeji stávající bytové jednotky č. 2487/1  se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 674/27281 na společných částech domů čp. 2486, 2487, 2488, k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích 2639/207, 2639/208, 2639/209, 2639/46, 2639/45, 2639/44 a věcně příslušných pozemcích 2639/206, 2639/42, 2639/212, k. ú. Žižkov oprávněné nájemkyni XXXXXXXXX, bytem K Lučinám 2487/6, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb.

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            žádost oprávněné nájemkyně  bytové jednotky  paní  Marie Žďárské, která je přílohou           tohoto usnesení

 

 

II.        s c h v a l u j e

dodatečný  prodej   stávající   bytové  jednotky  č. 2487/1  se  spoluvlastnickým   podílem v rozsahu   674/27281  na  společných  částech  domů čp. 2486, 2487, 2488, k. ú. Žižkov a   stejným  spoluvlastnickým  podílem  na  stavebních  pozemcích   2639/207, 2639/208, 2639/209, 2639/46, 2639/45, 2639/44 a věcně příslušných pozemcích 2639/206, 2639/42, 2639/212, k. ú. Žižkov oprávněné nájemkyni XXXXXXXX, bytem K Lučinám  2487/6, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb., za níže uvedených podmínek :

dle Pravidel prodeje stávajících i nově vybudovaných bytových jednotek dle zák. č. 72/94  Sb., – viz usnesení ZMČ č. 320 ze dne 24.3.2005

            1.  Stávající   bytové   jednotky,   mimo  slev  uvedených   v   odst. II. čl. 1b a 1c ve shora citovaných pravidlech            

III .      u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1.1.      podepsat kupní smlouvu dle vzoru schváleného Radou městské části

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části