Usnesení zastupitelstva ze dne 18.9.2007 č. 81

k prodeji bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu: čp. 1799 s pozemkem parc. č. 2096, Zelenky Hajského 9, Praha 3, vše v k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            prodej bytového domu - III. etapa privatizace domovního fondu:

            čp. 1799 s pozemkem parc. č. 2096, Zelenky Hajského 9, Praha 3, vše v k. ú. Žižkov, Bytovému družstvu Zelenky Hajského 9, IČ 27932893 za kupní cenu  8.750.000 Kč

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části