Usnesení zastupitelstva ze dne 18.9.2007 č. 80

k vyřazení bytového domu čp. 2148 s pozemky parc. č. 2757 a 2758 - Spojovací 34, vše v k. ú. Žižkov z III. etapy privatizace domovního fondu

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            vyřazení bytového domu čp. 2148 s pozemky parc. č. 2757 a 2758 -  Spojovací 34, vše v k. ú. Žižkov z III. etapy privatizace domovního fondu

 

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části