Usnesení zastupitelstva ze dne 18.9.2007 č. 79

k vyřazení bytového domu čp. 510 s pozemkem parc. č. 1178, Víta Nejedlého 13, vše v k. ú. Žižkov z III. etapy privatizace domovního fondu

Zastupitelstvo městské části  

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

bod  I.1. zápisu z  Výboru   pro   územní  rozvoj  a  majetek  Městské  části Praha 3 č. 7 ze dne 26.7.2007, který je přílohou tohoto usnesení

II.        s c h v a l u j e        

            vyřazení bytového domu čp. 510 s pozemkem parc. č. 1178, Víta Nejedlého13, vše v k. ú. Žižkov z III. etapy privatizace domovního fondu

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části