Usnesení zastupitelstva ze dne 18.9.2007 č. 78

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975

II.        s c h v a l u j e

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Perunova 6/975 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1. 1.     podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části