Usnesení zastupitelstva ze dne 18.9.2007 č. 77

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace, která    je přílohou tohoto usnesení   

II.        u k l á d á

            1.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        1. 1.     podepsat  změnu    úplného   znění  zřizovací  listiny,   která  je  přílohou tohoto usnesení

 

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části