Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 16

k prodeji bytových domů s pozemky - III. etapa privatizace domovního fondu:čp. 2391 s pozemky parc. č. 3686, 3685, Šrobárova 23, Praha 3čp. 1110 s pozemky parc. č. 2954, 2955, Perunova 4, Praha 3 vše v k. ú. Vinohrady

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

 prodej bytových domů - III. etapa privatizace domovního fondu:

čp. 2391 s pozemky parc. č. 3686, 3685, Šrobárova 23, Praha 3, k. ú. Vinohrady

Bytovému družstvu Šrobárova 2391, družstvo, IČ 27590984, za kupní cenu 12 805 000 Kč

čp. 1110 s pozemky parc. č. 2954, 2955, Perunova 4, Praha 3, k. ú. Vinohrady

Perunova 1110, družstvo, IČ 27607569, za cenu 7 650 000 Kč

 

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části