Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 14

k použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 a posunutí splatnosti splátky

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

1. poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce  domů na území M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. posunutí splatnosti splátky dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     připravit příslušnou smlouvu o návratné půjčce s vlastníkem domu

                        1. 2.     připravit doplnění smlouvy dodatkem s vlastníkem domu o posunutí termínu splatnosti splátky

            2.         M. Kozumplíkové, starostce městské části

                        2. 1.     podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části