Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 13

ke změně objemu rozpočtu roku 2006

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            změnu objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2006 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části