Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 12

k rozpočtovému provizoriu Městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2007

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

            rozpočtové provizorium Městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2007 dle     přílohy č. l, která je součástí tohoto usnesení

II.        u k l á d á

            1.         všem vedoucím odborů a ředitelům příspěvkových organizací

                        1. 1.     dodržovat rozpočtovou kázeň

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části