Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 11

ke zřízení Výborů Zastupitelstva městské části a zvolení členů výborů

Zastupitelstvo městské části

I.         z ř i z u j e

- Výbor kontrolní pro činnost uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

- Výbor finanční pro činnost uvedenou v příloze č. 2 tohoto usnesení

- Výbor pro územní rozvoj a majetek Městské části Praha 3 pro činnost uvedenou v příloze č. 3 tohoto usnesení 
všechny výbory budou mít 5 členů

II.        v o l í

            do Výboru kontrolního 

předsedu: Bc. Robina Tampu
členy: 
Pavla Hurdu
Marcelu Graciasovou
Ing. Pavla Sladkovského
Ing. Bohuslava Nigrina 
tajemníka: Mgr. Sněžanu Pellarovou /OKIA/

            do Výboru finančního

předsedu: Ing. Daniela Reisiegela
členy:
Bc. Ondřeje Pechu
Ing. Antonína Brože
Bc. Robina Tampu
Michala Kuciána
tajemníka: Ing. Petra Fišera /OE/

            do Výboru pro územní rozvoj a majetek Městské části Praha 3

předsedu:  Bc. Ondřeje Pechu
členy: 
Pavla Hurdu
Markétu Vranovou
Jana Plívu
Ing. Bohuslava Nigrina
tajemníka: Ing. arch. Zdeňka Fikara /OÚR/

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části