Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 11. 2006 č. 10

k záměru na zřízení Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.         s c h v a l u j e

záměr na zřízení Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu   Městské části Praha 3 pro činnost uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.        ž á d á

            předsedy politických klubů

předložit návrhy na personální obsazení těchto výborů do sekretariátu starosty
termín: 10. 12. 2006

Milena  K o z u m p l í k o v á
starostka městské části