Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 9. 2005 č. 379

Žádost XXXXXXXXX, bytem Praha 3, Žerotínova 1663/59 o prodloužení lhůty pro podpis kupních smluv na bytovou jednotku č. 2465/18, K Lučinám 13 a na bytovou jednotku č. 2493/15, K Chmelnici 5, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            žádost XXXXXXXXXXXX ze dne 7. 9. 2005 o prodloužení lhůty k uzavření kupních smluv, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            prodloužení lhůty pro podpis kupních smluv na bytovou jednotku č. 2465/18, K Lučinám 13 a na bytovou jednotku č. 2493/15, K Chmelnici 5, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3 a to do 8. 11. 2005 s tím, že bude zaplacena úhrada záloh ve výši 500 000 Kč do 10. října 2005

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části