Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 9. 2005 č. 378

k žádosti bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

            poskytnutí zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 410 054 Kč z fondu pro podporu údržby  privatizovaných obytných domů

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.         vedoucímu OE

 

                        1. 1.     realizovat úhradu faktur do výše schválených částek

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části