Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 9. 2005 č. 376

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

            poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území  M. č.  Praha 3 z fondu obnovy a rozvoje  M. č.  Praha  3  dle   přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

II         u k l á d á

 

            1.         vedoucímu OE

 

                        1. 1.     připravit příslušnou smlouvu o návratné půjčce s vlastníkem domu

 

                         

 

            2.         M. Českému, starostovi městské části

 

                        2. 1.     podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části