Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 9. 2005 č. 373

k dodatečnému prodeji stávající bytové jednotky č. 2652/2 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 444/58227  na společných částech domů čp. 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc. č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11 k. ú. Žižkov,  Praha 3  oprávněné nájemkyni XXXXXXXXXXX, bytem Kunešova 16, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb.

Zastupitelstvo městské části

 

I .        b e r e   n a   v ě d o m í

 

dopis oprávněné nájemkyně  bytové jednotky XXXXXXXXXXXX, který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            dodatečný prodej stávající bytové jednotky č. 2652/2 se spoluvlastnickým podílem     v rozsahu 444/58227  na společných částech domů čp. 2648, 2649, 2650, 2651, 2652,  2653 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích         parc. č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11 k. ú. Žižkov, Praha 3  oprávněné nájemkyni XXXXXXXXXXX, bytem Kunešova 16, Praha 3 – dle zák.             č. 72/94 Sb. za níže uvedených podmínek:

             

-         dle Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. čp. 2645 - 2653 s pozemky  v k. ú. Žižkov – Kunešova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Praha 3 –

A. Stávající bytové jednotky, mimo slev uvedených v odst. II. čl. 1b a 1c ve shora

citovaných pravidlech.

                 Cena z těchto pravidel stanovená bude navýšena o prostředky, které Městská část

                 Praha 3 vložila do fondu oprav Společenství vlastníků uvedeného domu.

            

 

III.      u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části

              1.1.      podepsat kupní smlouvu dle vzoru schváleného Radou městské části

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části