Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 9. 2005 č. 372

k dodatečnému prodeji stávající bytové jednotky č. 2646/3 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 778/32092 na společných částech domů čp. 2645, 2646, 2647 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích parc. č. 2182/12, 2182/13, 2182/14, k. ú. Žižkov, Praha 3 oprávněným nájemcům XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem Kunešova 4, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb.

Zastupitelstvo městské části

 

I .         b e r e   n a   v ě d o m í

 

dopis oprávněných nájemců bytové jednotky  XXXXXXXXXXX , který je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.                 s c h v a l u j e

 

            dodatečný prodej stávající bytové  jednotky  č. 2646/3 se  spoluvlastnickým podílem v

            rozsahu   778/32092  na  společných  částech  domů čp. 2645, 2646, 2647 k.ú.  Žižkov

            a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích  parc.č. 2182/12, 2182/13, 2182/14, k.ú. Žižkov,  Praha 3  oprávněným nájemcům XXXXXXXXXXXXXXXXX, bytem Kunešova 4, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb. za níže uvedených podmínek :

           

            -      dle  Pravidel  prodeje  bytových a nebytových  jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. čp. 2645 - 2653 s pozemky  v k.ú. Žižkov – Kunešova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,   18, Praha 3 –

                   A. Stávající bytové jednotky, mimo slev uvedených v odst. II. čl. 1b a 1c ve shora citovaných pravidlech.

                   Cena z těchto pravidel stanovená bude navýšena o prostředky, které Městská část  Praha 3 vložila do fondu oprav Společenství vlastníků uvedeného domu.

       

 

III .     u k l á d á

 

1.             M. Českému, starostovi městské části

              1.1.  podepsat kupní smlouvu dle vzoru schváleného Radou městské části

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části