Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 6. 2005 č. 371

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 329 ze dne 24. března 2005 k darům z Grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         r e v o k u j e    

 

usnesení Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 329 ze dne 24. března 2005 k darům z Grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části Praha 3 – bod II. /řádek 44, tj. změnit název subjektu Diany na Ciant. Finanční částka zůstává stejná.

 

 

II.        u k l á d á 

 

            1.         vedoucímu OE

 

                        1.1.      zajistit realizaci usnesení

 

Milan  Č e s k ý
starosta městské části