Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 6. 2005 č. 370

ke změně objemu rozpočtu roku 2005

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

změnu objemu rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2005 dle přílohy č. 1    tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.         vedoucímu OE

 

                        1. 1.     realizovat rozpočtové opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části