Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 6. 2005 č. 367

ke změně úplného znění zřizovacích listin základních škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

změny úplného znění zřizovacích listin základních škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3

 

 

II.        s c h v a l u j e

změny úplného znění zřizovacích listin základních škol, jejichž zřizovatelem je Městská část Praha 3 tak, jak je uvedeno v přílohách č. 1 – 12 tohoto   usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části

 

1. 1.     podepsat změny úplného znění zřizovacích listin 

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části