Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 6. 2005 č. 364

ke změně zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, příspěvková organizace, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části

 

1. 1.     podepsat   změnu   zřizovací   listiny,  která  je  přílohou  tohoto usnesení        

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části