Usnesení zastupitelstva ze dne 29. 9. 2004 č. 276

k prodeji domu ¼ domu čp. 1305, Jagellonská 14 s pozemkem parc. č. 2542 vše v k. ú. Vinohrady, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

zápis Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku za dne 21. 9. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e

prodej ¼ domu čp. 1305, Jagellonská 14 s pozemkem parc. č. 2542 vše v  k. ú. Vinohrady, Praha 3 spoluvlastníkům za cenu dohodou ve výši 2 000 000 Kč

III.  u k l á d á

1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části