Usnesení zastupitelstva ze dne 29. 9. 2004 č. 275

k  prodeji 1/2 domu čp. 1855, Jeseniova 113 s pozemkem p. č. 4106 vše k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

zápis Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku ze dne 21. 9. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e

prodej 1/2 domu čp. 1855, Jeseniova 113, s pozemkem p. č. 4106 vše k. ú. Žižkov, Praha 3, spoluvlastníkům za cenu dohodou ve výši 4 650 000 Kč

III.  u k l á d á

1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části