Usnesení zastupitelstva ze dne 29. 9. 2004 č. 273

k záměru III. etapy privatizace bytového fondu

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

usnesení Výboru zastupitelstva pro privatizaci bytového fondu č. 73 ze dne 21. 9. 2004, které je přílohou tohoto usnesení, včetně bodů 1a, b, které jsou informativní

II.  s c h v a l u j e

záměr III. etapy privatizace bytového fondu

III.  u k l á d á

1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1. 1. pokračovat v přípravě dalších kroků vedoucích k realizaci záměru
1. 2. předložit Zastupitelstvu městské části ke schválení

Milan Č e s k ý
starosta městské části