Usnesení zastupitelstva ze dne 29. 9. 2004 č. 271

k žádostem bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e

poskytnutí zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 1 030 676,50 Kč z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

II.  u k l á d á

1. vedoucímu OE
1. 1. realizovat úhradu faktur do výše schválených částek

Milan Č e s k ý
starosta městské části