Usnesení zastupitelstva ze dne 29. 9. 2004 č. 270

k prodeji pozemku parc. č. 1648/16 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í

usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 22 ze dne 12. 2. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1648/16 v k. ú. Žižkov, Společenství vlastníků Křišťanova 1789/17, IČ 26455803, za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 300 000 Kč

III.  u k l á d á

1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části