Usnesení zastupitelstva ze dne 29. 9. 2004 č. 269

k žádosti o svěření pozemků parc. č. 2639/1, parc. č. 2639/117 a parc. č. 2639/181 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e

žádost o svěření pozemků parc. č. 2639/1, parc. č. 2639/117 a parc. č. 2639/181 v k. ú. Žižkov, Praha 3

II.  u k l á d á

1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedených pozemků

Milan Č e s k ý
starosta městské části