Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 9. 2003 č. 123

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - na úhradu projektových podkladů

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru pro územní rozvoj a dopravu dle přílohy č. 1

II.  s c h v a l u j e
poskytnutí finančních prostředků ve výši 250 000 Kč na úhradu “Lokalizační studie na vybrané lokality pro realizaci veřejných hromadných garáží na území městské části Praha”, čerpané podle pravidel z účelového fondu obnovy a rozvoje

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. provést úhradu z prostředků fondu obnovy a rozvoje

Milan Č e s k ý
starosta městské části