Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 9. 2003 č. 122

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj a dopravu

II.  s c h v a l u j e
poskytnutí návratné půjčky pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 z fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. připravit příslušnou smlouvu o půjčce s vlastníky domu
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat příslušnou smlouvu o půjčce s vlastníky domu

Milan Č e s k ý
starosta městské části