Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 9. 2003 č. 118

k odvolání pana Ing. Pavla Zvěře z funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva městské části a jmenování pana Mgr. Jiřího Matušky do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost p. Mgr. Jiřího Matušky o zařazení do Výboru finančního Zastupitelstva městské části, která je přílohou tohoto usnesení

II.  o d v o l á v á
pana Ing. Pavla Zvěře z funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva městské části

III.  j m e n u j e
pana Mgr. Jiřího Matušku do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části