Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 9. 2003 č. 117

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního:
OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Mgr. Michaela Richtrová-Kokešová, vedoucí
130 00 Praha 3, Vinohradská 176: 25 000 Kč

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat příslušnou darovací smlouvu

Milan Č e s k ý
starosta městské části