Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 9. 2003 č. 116

k zónám placeného stání na území Prahy 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
materiál “Zavedení zón placeného stání na území Městské části Praha 3”, obsažený v příloze č. 1

II.  s c h v a l u j e
koncepci regulace parkování na Praze 3 ve smyslu zavedení zón placeného stání

III.  ž á d á
Radu HMP o změnu vyhlášky
určující rozsah stávajících zón placeného stání na území hl. m. Prahy, respektive její rozšíření o území Městské části Praha 3 (bližší specifikace bude připravena v průběhu podzimu 2003)

IV. u k l á d á
1. MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty
1. 1. zaslat výše uvedené usnesení Radě HMP

Milan Č e s k ý
starosta městské části