Usnesení zastupitelstva ze dne 23. 9. 2003 č. 114

k prodeji pozemků parc. č. 924/1, parc. č. 924/2, parc. č. 924/3, parc. č. 924/4, parc. č. 924/5, parc. č. 924/6, parc. č. 924/10 a parc. č. 921/1, vše v k. ú. Žižkov

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost Bytového družstva Sousedství o prodej zastavěných pozemků, která je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
prodej níže uvedených pozemků za uvedené kupní ceny, jako ceny dohodou Bytovému družstvu Sousedství, IČO 614641139:
parc. č. 924/1 - za 32 730 Kč
parc. č. 924/2 - za 114 036 Kč
parc. č. 924/3 - za 22 542 Kč
parc. č. 924/4 - za 41 769 Kč
parc. č. 924/5 - za 97 792,50 Kč
parc. č. 924/6 - za 95 803,50 Kč
parc. č. 924/10 - za 1 470 Kč
parc. č. 921/1 - za 450 Kč

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části