Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 11

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka, příspěvková organizace

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka, příspěvková organizace, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1. 1. podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milan Č e s k ý
starosta městské části