Usnesení zastupitelstva ze dne 26. 11. 2002 č. 10

ke změně objemu rozpočtu roku 2002

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
změnu objemu rozpočtu městské části na rok 2002 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2, které jsou součástí tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE

1. 1. provést rozpočtová opatření

Milan Č e s k ý
starosta městské části