Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 3. 2002 č. 437

ke zrušení příspěvkové organizace TROJKA - kulturní a vzdělávací středisko

Zastupitelstvo městské části

I.  r u š í
příspěvkovou organizaci TROJKA - kulturní a vzdělávací středisko ke dni 31. 8. 2002

II. u r č u j e,
1. že práva a závazky zrušované příspěvkové organizace přecházejí dnem zrušení na zřizovatele Městskou část Praha 3
2. že majetek a s ním spojená majetková práva, který zrušovaná příspěvková organizace užívá ve smyslu ust. § 27 odst. 2 písm. e) a f) zůstává i po zrušení příspěvkové organizace ve vlastnictví hl. m. Prahy a je svěřen Městské části Praha 3

III. d o p o r u č u j e
Radě městské části

pronajmout tento objekt subjektu, který bude provozovat dostupné mimoškolní činnosti pro děti a mládež

IV.  u k l á d á
1. p. M. Českému, starostovi městské části

1. 1. zveřejnit zrušení příspěvkové organizace TROJKA - kulturní a vzdělávací středisko podle § 27 odst. 4 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

Milan Č e s k ý
starosta městské části