P O Z V Á N K A

na 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3,

které se bude konat dne 12. 6. 2018 od 15:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 031 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, dne 5. 6. 2018 od 14:00 hodin


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části
23. zasedání ze dne 12. 6. 2018 od 15:00 hodin


I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

 • 0. Schválení programu 23. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Návrh přísedících Obvodního soudu pro Prahu 3 -  volební období 2018 - 2022
 • 2. Zásadní připomínky městské části Praha 3 k návrhu nového (tzv. Metropolitního) územního plánu
 • 3. Vyhlášení programu pro poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části Praha 3
 • 4. Schválení účetní závěrky Městské části Praha 3 za rok 2017
 • 5. Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2017
 • 6. Rozpočtová opatření v roce 2018
 • 7. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
 • 8. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 448, který je součástí pozemku parc. č. 1856/3, Ostromečská 3, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1856/33, parc.č. 1856/34 a parc.č. 1856/38, k.ú. Žižkov, Praha 3
 • 9. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 395, který je součástí pozemku parc. č. 1856/2, Ostromečská 5, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1856/35, parc.č. 1856/36, parc.č. 1856/37 a parc.č. 1856/39, k.ú. Žižkov, Praha 3
 • 10. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 511, 431, který je součástí pozemku parc.č. 1829/6, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1829/7, 1829/29, 1829/30, 1829/31, 1829/32, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Jeseniova 15, 17
 • 11. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 508, který je součástí pozemku parc. č. 1829/2, Jeseniova 25, spolu s funkčně souvisejícím pozemkem parc.č. 1842/12,  k.ú. Žižkov, Praha 3
 • 12. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění – pronajatých bytových jednotek v domě č.p. 446, 450, 449, který je součástí pozemku parc.č. 1856/4, spolu s funkčně souvisejícími pozemky parc.č. 1856/7, 1856/27, 1856/28, 1856/29, 1856/30, 1856/31, 1856/32, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Jeseniova 37, 39, 41
 • 13. Dotace z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2018 – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR - Nový židovský hřbitov, hrobka Kubinzky
 • 14. Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1946/25580, k zastavěnému pozemku parc.č. 2832/2 v k.ú. Žižkov
 • 15. Prodej pozemku parc.č. 1927 v k.ú. Žižkov
 • 16. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016 a č. 348 ze dne 19.12.2017, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s bývalou nájemkyní bytu v domě Na Vápence 25,  Praha 3.
 • 17. Dodatek č. 11 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
 • 18. Dodatek č. 16 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
 • 19. Dodatek č. 16 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500
 • 20. Novelizace Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 3 a Pravidla prodeje bytových jednotek pronajatých, vymezených podle zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů, ve znění platném do 31. 12. 2013 a jednotek vymezených podle ustanovení § 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, družstevních nástaveb (vestaveb) v budově svěřené Městské části Praha 3
 • 21. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části - Zápisy z Výborů ZMČ


Související dokumenty