P O Z V Á N K A

na 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3,

které se bude konat dne 19. 12. 2017 od 15:00 hodin, velká zasedací síň radnice městské části Praha 3,
Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126


Program bude upřesněn v materiálech, které budou připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 031 na radnici, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, dne 12. 12. 2017 od 15:00 hodin

Ing. Vladislava Hujová
STAROSTKA MĚSTSKÉ ČÁSTI


P R O G R A M

Zastupitelstva městské části
20. zasedání ze dne 19.12.2017
od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice, 1. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3

I. Pro jednání Zastupitelstva městské části

 • 0. Schválení programu 20. schůze Zastupitelstva městské části
 • 1. Stanovení nového počtu členů výboru pro územní rozvoj ZMČ
 • 2. Volba nových členů výboru pro výchovu a vzdělávání a výboru pro územní rozvoj Zastupitelstva Městské části Praha 3
 • 3. Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 3 od 1. 1. 2018
 • 4. Stanovení výše paušální hodinové náhrady výdělku neuvolněného člena zastupitelstva městské části od 1. 1. 2018
 • 5. Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2018
 • 6. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2018
 • 7. Střednědobý výhled rozpočtu městské části Praha 3 na období 2019–2023
 • 8. Rozpočtová opatření v roce 2017
 • 9. Úprava Zásad privatizačního fondu schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 359 ze dne 19.3.2013
 • 10. Podmínky pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu - prodloužení termínu do 31.12.2018
 • 11. Odpis poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • 12. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2017 v oblasti správy nemovitostí
 • 13. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
 • 14. Návrh Smlouvy o výstavbě, jejímž předmětem je výstavba tří bytových jednotek ve společných částech 6. a 7. nadzemního podlaží v budově č.p. 790, postavené na pozemku parc. č. 554, adresou Husitská 44, Praha 3, vše k.ú. Žižkov, obec Praha
 • 15. Akční plán pro rok 2018 strategického plánu městské části Praha 3
 • 16. Odejmutí pozemku parc. č. 2930/57 v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy městské části Praha 3
 • 17. Odejmutí pozemků parc. č. 2896/2 a parc. č. 2896/7, vše v k.ú. Žižkov, ze svěřené správy městské části Praha 3
 • 18. Žádost o svěření pozemků parc. č. 913/3 a 913/4, vše v k.ú. Žižkov, vymezených geometrickým plánem č. 3176-126/2017 ze dne 13.11.2017 z pozemku parc. č. 913/2 v k.ú. Žižkov, do správy městské části Praha 3
 • 19. Žádost o svěření pozemků parc. č. 1870/11, 1870/12, 1870/23, 1870/25, 1870/26, 1887/7, 1887/8,1887/32, 1887/37, 1887/38, 1887/39, 1887/40, 1896/9, 1896/10, 1896/11, 1896/12, 1896/13, 1896/15, 1896/22, 1896/23, 1896/24, 1896/25, 1896/26, 1896/27, 1896/28, 1896/29, 1896/30, 1896/33, 1896/34, 1896/35, 1909/3, 1909/4, 1909/5, 1909/6, 1909/7, vše v k.ú. Žižkov, do správy městské části Praha 3
 • 20. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Za Trojku, Praha 3, Čajkovského 12a/12
 • 21. Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 3 na období 2015 - 2019
 • 22. Návrh na uzavření Dohody o prominutí části dluhu na základě usnesení ZMČ č. 257 ze dne 20.12.2016, o podmínkách pro jednorázové prominutí části poplatků z prodlení za dlužné nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu s bývalým nájemcem v domě Vinohradská 139/1888, Praha 3.
 • 23. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8/2445, Praha 3
 • 24. Dodatek č. 10 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
 • 25. Dodatek č. 13 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
 • 26. Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
 • 27. Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
 • 28. Dodatek č. 15 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/2400
 • 29. Dodatek č. 20 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
 • 30. Dodatek č. 21 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
 • 31. Dodatek č. 14 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
 • 32. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II Pro informaci Zastupitelstva městské části

 • Předběžný časový plán zasedání RMČ a ZMČ v roce 2017
 • Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 19. zasedání ZMČ konaného dne 19. 9. 2017
 • Zápisy z Výborů ZMČ