předsedkyně: Lucie Vítkovská
členové: Lenka Klopcová, Alena Hronová, Pavlína Malinová, Bohuslav Nigrin, Gabriela Pecićová, Josef Pospíšil, Miroslava Tužová, Jaroslava Suková
tajemník: ing. Milan Hausner

Oblast činnosti výboru pro výchovu a vzdělávání:

Výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 3 (dále jen ZMČ) pro oblast  předškolní, školní a mimoškolní výchovy dětí a mládeže.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů výboru, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Výbor v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty, připomínky a koncepci v oblasti výchovy a vzdělávání. Doporučuje RMČ a  ZMČ návrhy řešení.

Působnost výboru pro výchovu a vzdělávání:

 • projednává koncepci  rozvoje, výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních zřizovaných  městskou část Praha 3,
 • projednává zřízení, změny či zánik škol (tj. ZŠ, MŠ),
 • projednává zařazení škol do školského rejstříku,
 • projednává konání konkurzů na ředitele škol,
 • projednává návrh rozpočtu v oblasti školství,
 • projednává návrhy investic v oblasti školství,
 • projednává hospodaření škol,
 • projednává významná zjištění z inspekčních zpráv ČŠI,
 • projednává petice a stížnosti rodičů, učitelů i žáků a navrhuje opatření k nápravě,
 • projednává evaluace činnosti škol,
 • projednává výsledky jednání jednotlivých školských rad,´
 • projednává zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol, školských a předškolních zařízení, které MČ Praha 3 zřizuje a navrhuje zkvalitnění jejich činnosti,
 • posuzuje žádosti o granty týkající se oblasti výchovy, vzdělávání a organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti výboru, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor ZMČ, popř. RMČ ve věcech jí svěřených.

Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období