předseda: Zdeněk Zábojník
členové: Pavel Ambrož, Alexander Bellu, Antonín Svoboda, Mojmír Mikuláš, Michal Papež, Miloslav Procházka, Ondřej Rut, Vladislava Hujová
tajemník: Zdeněk Fikar

Oblast činnosti Výboru pro územní rozvoj městské části Praha 3

Výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části Praha 3 (dále jen ZMČ) pro oblast  územního plánování a stavebního řádu dle stavebního zákona včetně souvisejících předpisů a v oblasti posuzování vlivů na životního prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon O posuzování vlivů na životní prostředí) včetně souvisejících předpisů, u obou problematik včetně projednávání předcházející projektové přípravy.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů výboru, v souladu se schváleným jednacím řádem. V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Výbor v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty, připomínky v oblasti územního rozvoje. Doporučuje RMČ a  ZMČ návrhy řešení.

Působnost výboru pro územní rozvoj:

 • projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření ZMČ k návrhu územně plánovací dokumentace hl. m. Prahy,
 • projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření ZMČ k návrhu programu rozvoje hl. m. Prahy,
 • projednává a navrhuje ZMČ návrh pro schválení programu rozvoje městské části Praha 3 v souladu s programem rozvoje hl .m. Prahy,
 • projednává a navrhuje stanovisko pro vyjádření ZMČ k návrhu regulačního plánu pro území městské části Praha 3 a pro městské části sousedící,
 • bere na vědomí pravidelné informace odboru stavebního o probíhajících stavebních řízeních většího významu,
 • projednává a navrhuje RMČ stanoviska ke všem dokumentacím, kde bude městská část Praha 3 účastníkem územního nebo stavebního řízení,
 • projednává a vyjadřuje se k rozvojovým lokalitám, projektům a programům (bez ohledu na investora) mající významný vliv na rozvoj Městské části Praha 3,
 • projednává a posuzuje  urbanistické studie, generely, rozvojové studie, z hlediska regulačních a zastavovacích podmínek, urbanistického a  hmotového řešení,
 • projednává a navrhuje RMČ stanoviska k dokumentacím pro posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA a SEA), včetně souvisejících předpisů a včetně projednávání předcházející projektové přípravy,
 • projednává a vyjadřuje se k řešení dopravní situace na území městské části Prahy 3,
 • projednává a vyjadřuje se k investičním akcím navržených k financování z rozpočtu městské části Praha 3,
 • spravuje Fond obnovy a rozvoje dle pravidel tohoto fondu,
 • projednává podněty a návrhy občanů, organizací působících na Praze 3, RMČ, příslušných odborů Úřadu městské části Praha 3 a svých členů, které spadají do působnosti výboru, zaujímá k  nim svá stanoviska a iniciuje jejich řešení.

Pracovní verze programu zasedání výboru pro územní rozvoj ZMČ P3 je známa vždy 7 dní před samotným jednáním. V průběhu tohoto týdne je možno se obrátit na pracovníky OÚR a získat od nich aktuální verzi programu jednání. Během týdne před jednáním je totiž pracovní program ještě doplňován o další body. Spojení: zdenekf@praha3.cz, martinab@praha3.cz, tomassl@praha3.cz , telefony: 222 116 147, 222 116 146, 222 116 149. Rovněž je možno v tomto období (po telefonické dohodě) do podkladů nahlížet na pracovišti Lipanská 9, 5.podlaží.

Více o Fondu obnovy a rozvoje zde


Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období