předseda: Pavel Křeček
členové: David Soukup, František Doseděl, Jana Belecová, Jiří Svrček, Jan Novotný, Pavla Jenková
tajemník: Iva Satrapová


Oblast činnosti Výboru pro dotační politiku

Výbor je iniciativním a poradním orgánem Zastupitelstva městské části pro oblast správy Dotačního fondu dle
zásad fondu schválených Zastupitelstvem městské části.

Svoji činnost vykonává prostřednictvím členů výboru, v souladu se schváleným jednacím řádem . V případě potřeby si vyžaduje spolupráci, účast a stanoviska zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, či externích odborníků na konkrétní problematiku.

Výbor v součinnosti s kompetentním členem RMČ připravuje a projednává stanoviska, návrhy, podněty a připomínky v oblasti nakládání s nemovitým majetkem. Doporučuje RMČ a ZMČ návrhy řešení.

Svá stanoviska a návrhy předkládá výbor Zastupitelstvu, popřípadě Radě městské části Praha 3 ve věcech jí
svěřených.

Působnost výboru pro dotační politiku:

  • poskytování dotací dle zákona č. 250/2000 Sb ., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Jednací řád výboru ZMČ

Zápisy z jednání výboru v aktuálním volebním období